Seminarier

Hela programmet kan laddas ner här: Program_VIS_FND

Forumteater som kunskapsutveckling i värdegrundsarbete

Medverkande: Agneta Josephson

Skolverket (och tidigare Myndigheten för skolutveckling) har anlitat Forumteatergruppen Breyta till att skapa föreställningar som riktar sig till skolpersonal. Genom föreställningarna belyses likabehandling samt sex och samlevnadsundervisning och genus. Syftet är att i ett gemensamt undersökande med publiken/deltagarna utveckla handlandekunskap och strategier i att förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering. Under seminariet samtalar vi om:

  • Erfarenheter av att arbeta med forumteater i syfte att utveckla kunskap hos oss vuxna till skillnad från dels att arbeta direkt med elever, dels att lära ut metoder – såsom forumspel – till lärare att använda med eleverna.
  • Vilka risker och möjligheter finns i samarbete mellan en myndighet och en ideell förening.

LA Stories

Medverkande: Rodolfo Zúñiga (VäL) och Fredrik Svensson (Allvar Gullstrandgymnasiet)

LA Stories är ett projekt som drivs av den ideella föreningen VäL (Vi är Landskrona). Projektet använder Digital Storytelling, ett kraftfullt pedagogiskt verktyg, för att genom positiva värderingar och mänskliga rättigheter stärka ungdomars engagemang och deltagande i samhället. Projektet sker i nära samarbete med bl. a Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona, och är ett värdefullt komplement till ordinarie verksamhet inom skolan.

Att främja likabehandlingsarbete i skolan

Medverkande: Liljeforsskolan och Diskrimineringsbyrån Uppsala

Sedan våren 2011 pågår ett samarbete mellan Liljeforsskolan i Uppsala och Diskrimineringsbyrån Uppsala. Genom det Arvsfondsfinansierade projektet PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan – utvecklas utbildnings- och stödinsatser för skolpersonalen. Huvudfokus för projektet handlar om att kartlägga och förebygga förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkningar i den egna verksamheten. Stor vikt läggs vid att öka elevers delaktighet i och inflytande över likabehandlingsarbetet.

Värdegrunden i skolan – ett praktiskt exempel

Medverkande: Röda korsets ungdomsförbund och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium

Workshopen behandlar samarbetet mellan Röda Korsets ungdomsförbund och Mikael Elias teoretiska gymnasium med utgångspunkt i RKUF:s textbaserade rollspel På Flykt. Genom det upplevelsebaserade lärandet uppmuntras eleverna till engagemang, ifrågasättande och tolerans. Samarbetet har som syfte att få till stånd ett levande och ständigt aktualiserat värdegrundsarbete på skolan. Ambitionen är att försöka lyfta värdegrundsfrågor från att utgöra delstoff i något moment i någon kurs till att tydligare genomsyra hela skolans arbete. Förhoppningen är att ökad kunskap genom samarbetet leder till ett ökat engagemang och en drivkraft hos eleverna att själva vilja göra skillnad.

Broderskap och manlighet

Medverkande: Maria Wallsten, teaterchef på Teater Scratch, Lisa Lindström, handläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten, en lärare från en av högstadieskolorna i Piteå kommun.

Hur är det att vara ung kille när livet är betingat av lika många uttalade som outtalade regler att leva upp till? När ens lojalitet till polarna och upptäckten av hur kringskuret ens handlingsutrymme är tillsammans med dem ställs på sin spets. Att bryta sig ur de invanda mönstren som utgör en vanlig kille visar sig vara långt svårare än vad man kan tro.
Under hösten har Teater Scratch turnerat med pjäsen Broderskap i Norrbotten. I samband med turnén har skolorna erbjudits en kostnadsfri workshop utifrån Machofabrikens metodmaterial som Teater Scratch genomfört i samarbete med Länsstyrelsens i Norrbotten. Metodmaterialet består bland annat av kortfilmer, individuella tankeövningar och gruppdiskussioner Hur var reaktionerna hos eleverna och lärarna? Kan en teaterföreställning stödja en positiv utveckling och en förändring av normerna av mansrollen i samhället? Hur tänkte socialförvaltningen i Piteå när de köpte in föreställningen till alla i årskurs nio i kommunen?

”Om mig” – ungdomarna skriver sina liv

Medverkande: Gymnasieläraren Catharina Mattsson från Burgårdens utbildningscentrum och skådespelaren Jonas Fröberg från Teater Spira

Om att arbeta med skrivande och teater, med så kallade ”lågpresterande” ungdomar i gymnasieskolan. Det handlar om att lyssna till eleverna, förstå deras perspektiv och våga bry sig på riktigt. Det handlar också om att våga ta konflikter och hjälpa eleverna att hantera dem. Gymnasieläraren Catharina Mattsson från Burgårdens utbildningscentrum och skådespelaren Jonas Fröberg från Teater Spira berättar om ”Om mig”-projektet, och visar en kort video från ungdomarnas arbete.

Kommunala strukturer som motverkar elever och lärare

Medverkande: Gymnasieläraren Catharina Mattsson från Burgårdens utbildningscentrum och skådespelaren Jonas Fröberg från Teater Spira

Teater Spira och en kommunal utbildningsförvaltning har samarbetat under fyra år med så kallade ”lågpresterande” elever. En av de viktiga svårigheterna för projektet har varit motstånd inom organisationen. När projektet synliggör konflikter hos elever och mellan elever, synliggörs även bristen på ledarskap i organisationen. Hellre än att låta en konflikt bli synlig, offrar man elever och riskerar att låta dem gå ut 3:e ring med IG. Detta gäller från rektorsnivå upp till förvaltningsledning. Vilka är bristerna i det kommunala ledarskapet och vad kunde vi göra för att stärka det?

Dialog i förebyggande syfte

Medverkande: Dialogskolan och Expo Utbildning

Samarbetet mellan Dialogskolan och Expo Utbildning handlar om att ge elever verktyg för att identifiera och motverka rasism och intolerans och att  att stärka demokratianda, självkänsla och tilltron till elevens förmåga att påverka samhället.
Under seminariet reflekterar vi utifrån erfarenheterna av arbetet. Vi diskuteras utmaningarna med dialog om ett allvarligt samhällsproblem som stärker eleven och inte leder till en känsla av maktlöshet.

Inflytande på riktigt

Medverkande: Rädda barnen Väst, Sjöbo, Borås, Hagaskolan, Dals Ed, Paradisskolan, Trollhättan, Vallhamra skola, Partille Önneredsskolan – Tynnered, Göteborg

En lokal arbetsgrupp med både elever och vuxna arbetar tillsammans för att definiera inflytande och förklara hur de ser på delaktighet, i skolan och i samhället. För att ta reda på det här krävs samarbete och dialog, och det är först när vi kommit fram till ett gemensamt svar som vi kan jobba vidare mot ett gemensamt mål.

Det viktigaste med projektet är att både elever och vuxna får mer kunskap och utbildning kring ungas rättigheter och vad det egentligen innebär att kunna påverka, både i skolan och utanför.

Svenne och främlingsfientlighet

Medverkande: Skådespelaren och läraren som arbetat med föreställningen

En helt vanlig kille från landet dras till ett nytt främlingsfientligt parti med en karismatisk partiledare. Svenne känner sig sedd och betydelsefull. Inom kort har han avancerat inom rörelsen och blivit utsedd till partisekreterare. Hur kunde det hända? Varför blev just han utvald? Hur gjorde han för att ta sig därifrån? SVENNE har spelat uppsökande på högstadie/gymnasieskolor under hösten med efterföljande samtal klasserna.

D.I.G Dramatik i grundskolan

I Dramatik i grundskolan får eleverna verktyg för läsning, reflektion och analys av texter skrivna för scen. Kunskaperna som utvecklas av eleverna i projektet blir en möjlighet för dem att delta i och ha inflytande över  de text- och idédiskussioner som förs kring potentiella produktioner runt om på landets teatrar.

Perspektiv på Dramatik i Grundskolan 1 Läsförståelse och värden

Medverkande: Ewa Jaquet och Isak Benyamine

Utifrån aktuell forskning och praktiska exempel tar seminariet upp frågan om läsförståelse och hur det kan kopplas till värdegrundsarbete.
.

Perspektiv på Dramatik i Grundskolan 3 Begrepp i värdegrund

Medverkande: Lärare från Kågeskolan och dramapedagoger från Västerbottensteatern

I arbetet med dramatik i grundskolan har fyra dramatiska begrepp diskuterats och problematiserats med eleverna. Undertext, vändpunkt, karaktär och status. Kan förståelsen av dessa begrepp användas i värdegrundsarbete och kan eleveran ha användning av dem i sin vardag? Lärare från Kågeskolan och dramapedagoger från Västerbottensteatern berättar om sin erfarenheter.

Hederskultur bland killar

Medverkande: Farman Sediq Fryshuset och rektorn Ingmar Hansson

ELEKTRA är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar.

Elektra utbildar skolpersonal, myndigheter och aktörer i hedersrelaterade frågor. Elektra jobbar med attityds förändrande verksamhet i projektet Sharaf hjältar och Sharaf hjältinnor.

Projektledaren Farman Sediq och rektorn Ingmar Hansson berättar om sitt arbete och om möjligheter och fallgropar i samverkan mellan skolan och en ideell förening.

Ung filosofi i skolan

Ung filosofi i skolan bygger på forskning om filosofiska samtal med barn, samt tioårig praktiskt erfarenhet från Södra teatern dit barn och ungdomar på fritiden kommit för att prata, tänka, lyssna, lösa problem och filosofera. Genom Ung filosofi i skolan introduceras arbetet i skolan som en del i skolans värdegrundsarbete. Målet är att undersöka metoder där lärare genom strukturerade samtal ökar förståelse för skolans värdegrund bland elever, kulturproducenter och andra som arbetar med barnkultur.

Perspektiv på filosofisamtal i skolan 1. Workshop

I denna workshop får du möjlighet att själv pröva på att filosofera. Under workshopen får du aktivt delta i ett filosofiskt samtal. Ett antal platser finns även för några så kallade ”observatörer”. Som observatör sitter du utanför ringen men du har möjlighet att komma med någon reflektion efter samtalet.

Perspektiv på filosofisamtal i skolan 1. I huvudet på deltagarna

Seminariet fokuserar på centrala aspekter som relaterar till deltagarnas viljor och intressen så som de framträder i samtalen.

Perspektiv på filosofisamtal i skolan 2. Efter stormen

Seminariet fokuserar på tre olika aspekter relaterade till införandet av ett nytt ämne: 1) dels de känslor som filosofisamtalen kan väcka och som kan generera konflikter, 2.) hur elever uppfattar filosofiska samtalen 3.) Elevernas protester mot samtalen och de villkor som råder för samtalen.

Perspektiv på filosofisamtal i skolan 3. Samtalets villkor

Specifika aspekter, centrala för det filosofiska samtalet, diskuteras. Vad händer när filosofin möter det ordinarie skolundervisningen? Vilka utmaningar är att vänta?